لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: کالباس
کراکف سالامی دودی 90% کراکف سالامی دودی 90%آندره5%

کراکف سالامی دودی 90%

۲۸۵,۰۰۰ریال
۳۰۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف پپرونی دودی 80% کراکف پپرونی دودی 80%آندره5%

کراکف پپرونی دودی 80%

۲۵۷,۴۵۰ریال
۲۷۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
سالامی 80% گوشت(300 گرمی) سالامی 80% گوشت(300 گرمی)آندره10%

سالامی 80% گوشت(300 گرمی)

۲۷۹,۰۰۰ریال
۳۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس مرغ 60% کالباس مرغ 60%آندره10%

کالباس مرغ 60%

۱۲۸,۷۰۰ریال
۱۴۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس نوروزي 90% کالباس نوروزي 90%آندره10%

کالباس نوروزي 90%

۳۰۷,۷۹۹ریال
۳۴۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کالباس خشک دودي80% کالباس خشک دودي80%آندره5%

کالباس خشک دودي80%

۲۷۰,۷۵۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید