لیست محصولات
بخش جستجو

انتخاب گروه
زیرگروه: کالباس
کالباس مرغ و قارچ خانواده 60 درصد

کالباس مرغ و قارچ خانواده 60 درصد

قیمت: 416,500 ریال 15%تخفیف

502026002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس کراکف پنير

کالباس کراکف پنير

قیمت: 252,000 ریال 10%تخفیف

502016001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس مرغ 60%

کالباس مرغ 60%

قیمت: 244,591 ریال 7%تخفیف

202026001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس خشک پرسی خانواده 90 درصد

کالباس خشک پرسی خانواده 90 درصد

قیمت: 801,551 ریال 15%تخفیف

502019003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس مرغ وگوشت 90%

کالباس مرغ وگوشت 90%

قیمت: 555,751 ریال 5%تخفیف

204049001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس نوروزي 90%

کالباس نوروزي 90%

قیمت: 666,811 ریال 7%تخفیف

202019003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس مرغ پرسی خانواده 90 درصد

کالباس مرغ پرسی خانواده 90 درصد

قیمت: 448,800 ریال 15%تخفیف

502029001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
ژامبون فيله بوقلمون 90%

ژامبون فيله بوقلمون 90%

قیمت: 495,900 ریال 5%تخفیف

204039001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس خشک پرسي 90%

کالباس خشک پرسي 90%

قیمت: 596,130 ریال 7%تخفیف

202019001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف سالامی دودی 90%

کراکف سالامی دودی 90%

قیمت: 424,151 ریال 15%تخفیف

502019001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
ژامبون گوشت 90%

ژامبون گوشت 90% / ناموجود

قیمت: 729,000 ریال

204019001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس خشک دودي80%

کالباس خشک دودي80%

قیمت: 542,191 ریال 7%تخفیف

202018001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف پنیر دودی 60%

کراکف پنیر دودی 60%

قیمت: 277,950 ریال 15%تخفیف

502016003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
سالامی 80% گوشت

سالامی 80% گوشت

قیمت: 490,201 ریال 5%تخفیف

203018003
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس خشک ممتاز 70%

کالباس خشک ممتاز 70%

قیمت: 421,291 ریال 7%تخفیف

202017002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کراکف پپرونی دودی 80%

کراکف پپرونی دودی 80%

قیمت: 401,200 ریال 15%تخفیف

502018002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس مرغ پرسي 90%

کالباس مرغ پرسي 90%

قیمت: 327,360 ریال 7%تخفیف

202029001
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس خشک ويژه 60%

کالباس خشک ويژه 60%

قیمت: 362,701 ریال 7%تخفیف

202016002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس خشک  خانواده 60%

کالباس خشک خانواده 60%

قیمت: 426,701 ریال 15%تخفیف

502016002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد
کالباس مرغ وقارچ 60%

کالباس مرغ وقارچ 60%

قیمت: 321,779 ریال 7%تخفیف

202026002
عملیات با موفقیت انجام پذیرفت
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد