تست تستآندره80%

تست

۲,۰۰۰ریال
۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف سالامی دودی 90% کراکف سالامی دودی 90%آندره5%

کراکف سالامی دودی 90%

۲۸۵,۰۰۰ریال
۳۰۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف پپرونی دودی 80% کراکف پپرونی دودی 80%آندره5%

کراکف پپرونی دودی 80%

۲۵۷,۴۵۰ریال
۲۷۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی کلاسیک 40 گرمی جرکی کلاسیک 40 گرمیآندره10%

جرکی کلاسیک 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی باربیکیو 40 گرمی جرکی باربیکیو 40 گرمیآندره5%

جرکی باربیکیو 40 گرمی

۲۳۷,۵۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی اسپایسی 40 گرمی جرکی اسپایسی 40 گرمیآندره5%

جرکی اسپایسی 40 گرمی

۲۳۷,۵۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
هات داگ باربیکیو 70 % هات داگ باربیکیو 70 %آندره5%

هات داگ باربیکیو 70 %

۲۰۰,۴۵۱ریال
۲۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 75 % ویژه همبرگر 75 % ویژهآندره3%

همبرگر 75 % ویژه

۳۰۱,۶۷۰ریال
۳۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف دودی 80 % کراکف دودی 80 %آندره
کباب لقمه 70 % کباب لقمه 70 %آندره10%

کباب لقمه 70 %

۲۵۶,۵۰۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 75 % همبرگر 75 %آندره10%

همبرگر 75 %

۲۹۰,۶۹۹ریال
۳۲۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کینگ برگر 90 % ویژه کینگ برگر 90 % ویژهآندره3%

کینگ برگر 90 % ویژه

۳۳۰,۷۷۰ریال
۳۴۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کینگ برگر 90 % کینگ برگر 90 %آندره10%

کینگ برگر 90 %

۳۶۷,۲۰۰ریال
۴۰۸,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 90 % همبرگر 90 %آندره
همبرگر 60 % همبرگر 60 %آندره
همبرگر 30 % همبرگر 30 %آندره
نسخه اندروید