کراکف سالامی دودی 90% کراکف سالامی دودی 90%آندره10%

کراکف سالامی دودی 90%

۲۷۰,۰۰۰ریال
۳۰۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف پنیر دودی 60% کراکف پنیر دودی 60%آندره10%

کراکف پنیر دودی 60%

۱۷۱,۰۰۰ریال
۱۹۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف پپرونی دودی 80% کراکف پپرونی دودی 80%آندره10%

کراکف پپرونی دودی 80%

۲۴۳,۹۰۰ریال
۲۷۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی کلاسیک 20 گرمی جرکی کلاسیک 20 گرمیآندره10%

جرکی کلاسیک 20 گرمی

۱۱۶,۱۰۱ریال
۱۲۹,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی کلاسیک 40 گرمی جرکی کلاسیک 40 گرمیآندره10%

جرکی کلاسیک 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی باربیکیو 40 گرمی جرکی باربیکیو 40 گرمیآندره10%

جرکی باربیکیو 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی اسپایسی 40 گرمی جرکی اسپایسی 40 گرمیآندره10%

جرکی اسپایسی 40 گرمی

۲۲۵,۰۰۱ریال
۲۵۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی  باربیکیو 20 گرمی جرکی  باربیکیو 20 گرمیآندره10%

جرکی باربیکیو 20 گرمی

۱۱۶,۱۰۱ریال
۱۲۹,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
جرکی اسپایسی 20 گرمی جرکی اسپایسی 20 گرمیآندره10%

جرکی اسپایسی 20 گرمی

۱۱۶,۱۰۱ریال
۱۲۹,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
هات داگ باربیکیو 70 % هات داگ باربیکیو 70 %آندره10%

هات داگ باربیکیو 70 %

۱۸۹,۹۰۰ریال
۲۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 75 % ویژه همبرگر 75 % ویژهآندره10%

همبرگر 75 % ویژه

۲۷۹,۹۰۰ریال
۳۱۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کراکف دودی 80 % کراکف دودی 80 %آندره10%

کراکف دودی 80 %

۲۷۹,۰۰۰ریال
۳۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کباب لقمه 70 % کباب لقمه 70 %آندره10%

کباب لقمه 70 %

۲۵۶,۵۰۰ریال
۲۸۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 75 % همبرگر 75 %آندره10%

همبرگر 75 %

۲۹۰,۶۹۹ریال
۳۲۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
رویال برگر 95 % رویال برگر 95 %آندره10%

رویال برگر 95 %

۳۶۹,۰۰۰ریال
۴۱۰,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 90 % ویژه همبرگر 90 % ویژهآندره10%

همبرگر 90 % ویژه

۳۰۹,۶۰۰ریال
۳۴۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
اسموکی برگر 90 % ویژه اسموکی برگر 90 % ویژهآندره10%

اسموکی برگر 90 % ویژه

۳۰۸,۷۰۱ریال
۳۴۳,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کینگ برگر 90 % ویژه کینگ برگر 90 % ویژهآندره10%

کینگ برگر 90 % ویژه

۳۰۶,۹۰۰ریال
۳۴۱,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
کینگ برگر 90 % کینگ برگر 90 %آندره10%

کینگ برگر 90 %

۳۶۷,۲۰۰ریال
۴۰۸,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
اسموکی برگر 90 % اسموکی برگر 90 %آندره10%

اسموکی برگر 90 %

۳۳۴,۸۰۰ریال
۳۷۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 90 % همبرگر 90 %آندره10%

همبرگر 90 %

۳۲۹,۴۰۰ریال
۳۶۶,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 60 % ویژه همبرگر 60 % ویژهآندره10%

همبرگر 60 % ویژه

۲۲۸,۶۰۱ریال
۲۵۴,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 60 % همبرگر 60 %آندره10%

همبرگر 60 %

۲۴۰,۳۰۰ریال
۲۶۷,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
همبرگر 30 % همبرگر 30 %آندره10%

همبرگر 30 %

۱۲۲,۴۰۰ریال
۱۳۶,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
فیله مرغ سوخاری فیله مرغ سوخاریآندره10%

فیله مرغ سوخاری

۱۴۸,۵۰۰ریال
۱۶۵,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید
ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی) ناگت مرغ سوخاری(یک کیلویی)آندره10%
ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی) ناگت مرغ سوخاری(نیم کیلویی)آندره10%
کالباس خشک  خانواده 60%(نيم کيلويي) کالباس خشک  خانواده 60%(نيم کيلويي)آندره10%
کالباس کراکف پنير (300گرمي) کالباس کراکف پنير (300گرمي)آندره10%
رویال مخلوط 98.2 % رویال مخلوط 98.2 %آندره10%

رویال مخلوط 98.2 %

۳۳۴,۸۰۰ریال
۳۷۲,۰۰۰ریال
مشاهده و خرید